Byenvini!

Byenvini!

Pandan peryòd difisil sa a, kote tout bagay ap chanje ak vitès, li enpòtan pou youn kanpe ak lòt e ssonje ke nou pa pou kont nou. Pou etabli gwoup sa a, nou te jwenn enspirasyon nan men gwoup èd mitiyèl nan Somerville/Medford ak Jamaica Plan pou nou fòme gwoup mityèl sa.

Pandemi kowonaviris la ap chanje rapid fason sosyete nou konn fonksyone. Pou nou kwape maladi sa a, moun ap praktike sa ki rele “distans sosyal”, sa vle di “yon rete lwen lòt”. Sa ralanti vitès enfeksyon an ase pou bese kantite moun kapab vin enfekte. Distans sosyal tou ede nou asire ke tout moun pa vin enfekte an menm tan, ki t’ap depase kapasite lopital nou yo. Nan moman sa, fòk vwazin ede vwazin, sitou pou popilasyon ki pi vilnerab yo, tankou granmoun yo ak moun ki konn malad souvan. Genyen moun ki pral bezwen èd nan fè market ou lòt kalite sipò. Yon nan bagay ki pi enpòtan, se pou ede moun konprann ke yo pa pou kont yo. The Neighborhood Aid Network (Rezo Èd Katye) genyen yon sèl objektif: pou kreye yon platfòm pou benevol yo pou kowodone aktivite yo nan nivo katye a.

Aktyèlman, nou ofri sèvis sa yo:

  1. Yon fowom pou pataje tout èd nou ka ofri – tankou pataje manje ou genyen, konsèy legal, disponibilite nou pou pran swen timoun ou kondwi yon moun yon kote, elatriye

  2. Yon fowom pou pataje bezwen nou yo. Pagen yon bezwen ki two gwo ou two piti, e yon moun ka mande èd nan yon fason anonim.

  3. Brigad kominotè pou devlope plis kontak, dyalog gwoup, ak rezo telefonik.

  4. Plis resous pou lojman, enfòmasyon medikal nan plizyè lang, ak lòt inisyatif kominotè

  5. Yon fon pou èd dirjans pou moun ki vreman nan bezwen.

Si nou genyen kesyon, tanpri kontakte cambridgeNAN@gmail.com. Ou mèt ekri an Kreyòl Ayisyen ou Angle.

NB: Nou dwe konnen ke Meri Cambridge te kreye yon pwogram pou livre manje bay moun ki pagen akse ak manje kounye a. Men detay yo anba:

Liy Telefonik Manje Kominotè Cambridge

Meri Cambridge mete ansamn ak yon òganizasyon ki rele Food for Free pou etabli Liy Telefonik Manje Kominotè Cambridge (617-349-9155), ki se yon sèvis pou livre manje lakay moun ki viv nan Cambridge ki nan gwo risk pou ensekirite alimantè. Sèvis sa a pral livre yon sachè fwi ak legim ansamn ak lòt pwodwi alimantè ki pap gate vit bay endividi ak famni ki kalifye. Livreson sa a pral fèt chak semèn jiskake sèvis ki konn distribiye manje gratis yo ka re-ouvri. Ou ka kalifye pou sèvis sa a si:

  • Ou te konn resevwa ou pran manje nan yon sèvis ki fèmen pou kounye a

  • Ou te pèdi travay ou oubyen yon pati nan lajan ou te konn antre, ki fè ou genyen difikilte pou achte manje pandan peryòd sa a

  • Ou paka kite lakay ou akòz ou malad, andikape, oubyen ankarantèn, e ou pagen okenn moun ki kapab pòte manje ba ou

  • Ou nan gwo risk pou atrape maladi kowonaviris (COVID-19) lan e ou pagen aksè ak manje tout tan

Note byen: Liy telefonik Manje Kominotè Cambridge pral bay manje ak nenpòt ki moun ki reponn ak kritè sa yo, menmsi ou pa genyen papye imigrasyon.

Pou patisipe, tanpri rele 617-349-9155. Yo pral mande ou pou kite yon mesaj vokal ak non ou, adrès ou, ak nimewo telefòn ou. Yon manm nan estaf la pran tounen ou apèl la avan 24 è tan pou verifye si ou reponn ak kritè yo pou w resevwa manje. Si ou reponn ak kritè yo, yo pral ajoute ou nan lis la e w’ap resevwa manje chak semèn.